Хууль эрхзүй

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ - Үзэх

ТӨСЛИЙГ УДИРДАХ НЭГЖИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЗААВАР - Үзэх

ТӨСЛИЙГ УДИРДАХ НЭГЖИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИИН АЮУЛГҮИ БАИДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ - Үзэх

ТӨСЛИЙГ УДИРДАХ НЭГЖИЙН АРХИВЫН ДҮРЭМ - Үзэх