Гэрийн болон усан халаалттай зуухны стандарт

2017-04-07

  • Ус халаах жижиг зуух (УХЖЗ)-ны яндангаас гарах утааны хий дэх бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоох стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайлан - татах
  • Гэрийн зуухны одоо мөрдөгдөж байгаа стандартыг бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухны бодит үзүүлэлттэй ойртуулан шинэчлэн сайжруулах зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайлан - татах


Сэтгэгдэл нэмэх